REGULAMIN KONKURSU

„Bezpłatne testowanie akumulatorów z VARTĄ” Edycja 06.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Bezpłatne Testowanie akumulatorów z VARTĄ", zwanego dalej „Programem”, jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom o numerze NIP 626-274-45-26 zwana dalej „Organizatorem” działającym na zlecenie Johnson Controls Akumulatory Sp. z o. o. ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska

1.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
1.2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Program prowadzony jest w okresie od dnia 25.06.2019 do 23.08.2019 r.
1.4. Celem Programu jest promocja produktów Clarios.
1.5. Zamierzeniem Organizatora ani celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Programem (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”). Warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od jakichkolwiek innych czynności wykonywanych przez Uczestnika na rzecz Innych Podmiotów, ani od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi lub do sprzedaży których doprowadzi
Uczestnik Programu zarówno w czasie trwania Programu, jak i po jego zakończeniu.
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z 15 – dniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej http://www.varta-automotive.pl oraz w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla:
a) właścicieli warsztatów samochodowych, posiadających co najmniej jedno stanowisko naprawcze i które prowadzą sprzedaż produktów Clarios, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
b) przy czym z jednego warsztatu udział w konkursie może wziąć tylko jeden uczestnik.
2.2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie testów akumulatorów w samochodach klientów odwiedzających dany
warsztat.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie, osoby wskazane w punkcie 2.1. muszą:
a) zarejestrować się na stronie www.promocjabonowa.pl, zaakceptować warunki Konkursu
b) w okresie od 25.06.2019 do 23.08.2019 r. wykonać testy akumulatorów, prawidłowo wypełnić arkusz testu akumulatora oraz załączyć do niego wydruk z testera,
c) do dnia 06.09.2019 r. odesłać formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionymi arkuszami testu akumulatora i załączonymi wydrukami z urządzenia testowego na adres:
Magdalena Broszkiewicz, Johnson Controls Akumulatory, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, z dopiskiem „KONKURS”. Decyduje data stempla pocztowego.
d) Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego, a także wskazanie nazwy i adresu warsztatu którego Uczestnik jest właścicielem.
2.4. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich wykona jak największą liczbę testów akumulatorów (1 ważny test = wydruk z testera plus wypełniony arkusz testu) w danej grupie.
2.5. Na podstawie wypełnionej przez Państwa metryczki każdy z uczestników Programu zostaje zakwalifikowany do jednej z 5 grup serwisowych określonych na podstawie danych o ruchu samochodowym w miesiącu w Państwa warsztacie.

2.6. Każdy uczestnik, który wykona min. 50,100 i 150 testów oraz spełni wymagania opisane w pkt. 2.4 otrzyma jednorazową nagrodę gwarantowaną w wysokości:

2.7. Nagrodami głównymi w Konkursie będą Kupony Premiowe firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska i zostaną przyznane uczestnikom, którzy wykonali największą liczbę testów i spełnili wymagania wymienione w pkt
2.4. Nagrody te mają wartość:

2.8 Organizator Programu wystawi Uczestnikowi fakturę VAT w wysokości 1 zł netto plus 23 % VAT za każdą kartę podarunkową, płatne gotówką przy odbiorze przesyłki.
2.9 W przypadku uczestników, o których mowa w punkcie 2.1 uzyskana nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej i uczestnicy ci będą musieli doliczyć wartość otrzymanej nagrody do pozostałego swojego przychodu z działalności gospodarczej i podatkować na zasadach ogólnych.
2.10 Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.varta-automotive.pl. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o wygranej telefonicznie
2.11 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.12 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie nie dłużej niż do miesiąca od dnia zakończenia Konkursu, przesyłką kurierską.
2.13 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
2.14 Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
2.15 W razie nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
2.16 Uczestnik może uzyskać informacje pod numerem telefonu 32 608 69 50.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.1. powyżej z dopiskiem „Bezpłatny Test Akumulatora w Każdym Samochodzie - reklamacja” nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym miały być wydane nagrody, zgodnie z punktem 2.11. powyżej. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie nazwy i adresy warsztatu, którego Uczestnik jest właścicielem, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
3.5 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator prześle również regulamin każdemu zainteresowanemu na podany przez niego adres. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2 Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.
4.3 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nie masz już raportów testów?
Domów je bezpłatnie u naszych koordynatorów akcji*, na naszej stronie internetowej
www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/testuj-kazdy-akumulator
lub mailowo pod adresem magdalena.bilat@varta.com.pl
Koordynatorzy akcji:

Mateusz Smuga | tel.: 666 303 084 | województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie
Łukasz Sikorski | tel.: 512 380 217 | województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie
Adam Potępa | tel.: 600 989 205 | województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie